Úvodní slovo ředitele Františka Haderky

Úvodní slovo ředitele Františka Haderky z Almanachu 1931   Objemné památníky, jež vydávají o svých jubileích české střední školy na Moravě, ty nejstarší i ony, které teprve nedávno dosáhly své pa...

Zpráva zatímního správce (František Šmilauer, 1945)

Zatímní správce vykonal hospitace u všech profesorů a navštívil všechny třídy několikráte. O výsledcích svých pozorování pojednal většinou s kolegy ihned po hospitaci. Při těchto hospitacích a systema...

Vzpomínka na PhDr. Františka Pospíšila, profesora šumperské reálky

          Pamětníků a absolventů v roce 1945 obnovené šumperské reálky už dnes moc nežije. Základní informace o období 1945 – 1953 jsou obsaženy na webových stránkách šumperského gymnázia. V rámci své...

Metodologie – Šumperské gymnázium v archivu a knihovně

Zájemcům o historii šumperského gymnázia doporučuji osobní návštěvu v okresním archivu v Šumperku. Mohou si tam prostudovat dva obsažné archivní fondy, především fond Gymnázium Šumperk, při hlubším zá...