Metodologie – Šumperské gymnázium v archivu a knihovně

Zájemcům o historii šumperského gymnázia doporučuji osobní návštěvu v okresním archivu v Šumperku. Mohou si tam prostudovat dva obsažné archivní fondy, především fond Gymnázium Šumperk, při hlubším zájmu ještě fond Státní reálné gymnásium Šumperk. Fondy obsahují třídní výkazy, maturitní protokoly a pečlivě vedené a obsažné školní kroniky, přístupné v plném rozsahu. U výkazů a protokolů musím upozornit na dodržování nedávno zavedené ochrany osobních údajů, omezující přístup jen na dokumenty, které se týkají osoby badatele.

Reálné gymnásium ukončilo činnost v roce 1953. Od roku 1954 do roku 1957 byla škola gymnásiem, potom jedenáctiletou střední školou (1958–1960), střední všeobecně vzdělávací školou (1961–1970) a konečně opět gymnáziem (od roku 1971). Součástí jedenáctiletky byla také IV. základní škola v Šumperku.

Ve fondech lze samozřejmě dohledat i jména učitelů. Archiválie jsou objednávány do příjemné badatelny a z osobní zkušenosti mohu badatele ujistit odborným a vstřícným přístupem pracovníků archivu k jejich přáním a požadavkům. Od badatelů se samozřejmě očekává dodržování vnitřního režimu badatelny, počínaje vyplněním badatelského listu, dále zápisem do prezenční knihy a pořízením seznamu prostudovaných archiválií a jejich kopií. V badatelně je k dispozici reprodukční technika a počítač pro digitalizované archiválie.

 

Praktické informace o archivu

Státní okresní archiv, Bří Čapků 35, 787 01 Šumperk

Telefon:  583 212 248

Badatelna je otevřena v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin (jinak po dohodě).

K prostudování fondů si zadejte ve vyhledávači vašeho počítače například text archiv Šumperk badatelna a na obrazovce si vyberte vhodný odkaz pro vyhledávání.

Archiválie můžete objednat mailem na adrese podatelna@su.archives.cz. Připravenost archiválií v badatelně vám bude zpětně oznámena.

V knihovně šumperského archivu jsou k dispozici Výroční zprávy školy od roku 1919.

K významným výročím gymnázia již byly vydány tři almanachy. Nejstarší almanach Padesát let gymnázia v Šumperku (1919 – 1969) je z roku 1971. Našel jsem ho jen na stránkách Národní knihovny v Praze jako dostupný k prezenčnímu studiu. Almanach k 65. výročí založení gymnázia byl vydán v roce 1984 a je dostupný k prezenčnímu studiu v Městské knihovně Šumperk ve dvou exemplářích a zároveň je k dispozici i v knihovně archivu pod signaturou B 4251.  Almanach k 75. výročí gymnázia (1919 – 1994) je dostupný v knihovně archivu pod signaturou B 2285.

Rád bych při této příležitosti vyjádřil své uznání někdejšímu řediteli školy prof. Oldřichu Skládalovi, jehož zásluhou byly pořízeny kroniky ve šťastném období školy v šedesátých letech minulého století. Podle vzpomínek mé manželky, která školu navštěvovala, měl vlídný a osobní přístup ke studentům a považoval vždy za svou povinnost i v době, kdy byl sám  již v důchodu, zúčastnit se posledního rozloučení s bývalými učiteli v zastoupení školy několika přátelskými větami. Osobně si pamatuji na jeho účast na rozloučení s mým tchánem, učitelem Vilémem Cabákem, v Olomouci. Ruku podal i mně a cítil jsem, že mne bral jako člověka z branže. To vše se odehrávalo i proto, že na škole dlouhá léta působil jako učitel. Dobrá škola vychovává a motivuje nejen své žáky, ale i učitele. Pak se stává gympl mezi ostatními středními školami v místě ústavem, na který se nejen rádo vzpomíná, ale jehož absolvent je rád, že právě v něm prožil pár šťastných let. V Šumperku tomu tak bylo a věřím, že je i dnes.

Děkuji paní Aleně Babuňkové ze šumperského archivu za spolupráci při napsání tohoto příspěvku.

 

Autor: Ing. Ladislav Havlíček (v srpnu 2019)