Hlavní úkoly na školní rok 1985-86

1. Ideově výchovná práce školy bude probíhat ve znamení XVII. sjezdu KSČ, voleb do zákonodárných orgánů a XXVII. sjezdu KSSS. Využity budou podněty vyplývající z XII. světového festivalu mládeže a studentstva v Moskvě, Mezinárodního roku mládeže, oslav 40. výročí vítězství nad fašismem a ukončení 2. světové války, na které ideově navazuje Mezinárodní rok míru, který vyhlašuje OSN na rok 1986. Také 65. výročí založení KSČ a vydávání Rudého práva budou impulsem k účinnému výchovnému působení.

2. Naše úsilí bude směřovat k dalšímu zkvalitnění komplexně pojaté komunistické výchovy se zvýrazněním ideově politické, světonázorové, morální, pracovní a estetické výchovy. Za její významnou součást je nutné považovat výchovu k míru a obraně socialistického společenství. Zvýšená pozornost bude věnována životním problémům mladé generace.

3. Za základní prostředky ke zvyšování úrovně výchovně vzdělávacího procesu a komplexnosti komunistické výchovy považovat:

 • jednotné působení učitelů ve smyslu obsahu školního řádu, pracovního řádu a výchovného programu
 • dodržování kritérií a metod komplexního hodnocení a pohledu na žáka gymnázia z hlediska cílové představy profilu absolventa a reálné profesní orientace
 • výchovné využívání obsahu a ideově politické specifiky jednotlivých předmětů všemi vyučujícími
 • kvalitní přípravy a stanovování výchovně vzdělávacích cílů na každou vyučovací hodinu
 • prohlubování spolupráce se SRPŠ a SSM v souladu s plánem práce s mládeží
 • další zkvalitňování soutěží a veřejně prospěšné činnosti
 • účinné a neformální výchovné využívání významných politických a kulturních výročí a událostí

4. V řídící činnosti věnovat zvýšenou pozornost:

 • kvalitě i kvantitě vnitroškolní kontroly
 • funkčnosti komise třídních učitelů
 • účinnému využití výsledků rozmisťovacího řízení
 • opatřením ke splnění směrných čísel výběru žáků na vojenské vysoké školy
 • včasnému a účinnému opatření k výběru žáků k přijímacímu řízení
 • diferenciované pomoci začínajícím učitelům
 • publikační činnosti učitelů

5. V předmětových komisích nadále upřesňovat pojetí základního učiva, sjednocovat se na přípravě žáků k přijímacím zkouškám na vysoké školy, spolupracovat s PK na základních školách a fakultami vysokých škol.

6. V systému využívání branné a tělesné výchovy důsledně realizovat nové pojetí dle platných učebních osnov a směrnic o branných cvičeních a kursech, dále zvyšovat podíl ostatních předmětů na branné výchově a vzdělávání žáků, udržet tělovýchovnou aktivitu mládeže v pospartakiádním období.

 

Zdroj: Školní kronika 1985 – 1986