Zpráva zatímního správce (František Šmilauer, 1945)

Zatímní správce vykonal hospitace u všech profesorů a navštívil všechny třídy několikráte. O výsledcích svých pozorování pojednal většinou s kolegy ihned po hospitaci.

Při těchto hospitacích a systematickém pozorování života na ústavu dospěl k přesvědčení o svědomité práci, kterou koná profesorský sbor s láskou a za stávajících poměrů často s osobním sebezapřením. Také pozorováním práce žactva nabyl dojmu, že všichni, až na nepatrné výjimky snaží se upřímně a svědomitě dohoniti látku, často jim velmi obtížnou.

Děkuje všem za svědomitou práci a veliké úsilí povznésti školu na normální úroveň a za pomoc, kterou mu poskytovali v těžké a zodpovědné práci s vedením ústavu.

Co týká se jednotlivých předmětů, jsou největší nedostatky v českém pravopise ve třídách nejnižších, v matematice a latině počínaje třídou čtvrtou. Zvládnutí českého pravopisu jest věnovati co největší pozornost nejen v hodinách češtiny, ale ve všech předmětech. Zatímní správce konstatuje, že učitelé latiny a matematiky věnují vyplnění mezer vědění v těchto předmětech úsilí co největší a krom toho přednášejí nezištně v odpoledních doplňovacích kursech i přes svoje vysoké úvazky učební.

Ve výchově politické, jakožto předmětu bez zkušeností a tradice jevil se nedostatek učebných osnov nejvíce. Přes to zmáhají docenti látku způsobem té které třídě přiměřeným, věnujíce pozornost důležitým událostem současným a četbou novin. Návštěva vhodných filmu plní též dobře svůj úkol jako doplněk politické výchovy, protože nehledě k bezprostřednímu působení citovému, poskytuje cennou látku pro hodiny politické výchovy. Zatímní správce konstatuje, že docenti této látky skutečně všestranně využívají.

V jazyce ruském schází učebnice pro cvičení ve čtení. Ačkoliv byla doporučená učebnice již dávno hromadně ředitelstvím objednána, nebyla posud dodána.

V předmětech ostatních nabyl zatímní správce dojmu, že již zanikají rozdíly mezi žáky poškozenými, přijatými z nižších tříd a mezi žáky řádně postoupivšími, což svědčí o pilnosti a dobré vůli, kterou podaří se jim zdolati mezery a nedostatky i v předmětech ostatních.

Třídní knihy byly týdně prohlíženy, nedostatky vytknuty a doplněny. Zatímní správce žádá všechny kolegy, aby přesně zapisovali příchod opozdivších se žáků s udáním příčiny. Kdyby třídní shledali u někoho časté opoždování, pokud nebylo zaviněno příjezdy vlaků, nechť uvědomí o tom ihned rodiče žáka. I zde musí učitel předcházet dobrým příkladem. Dozory na chodbách před vyučováním a v přestávkách koná sice žákovská samospráva, ale jest třeba její činnost nenápadně kontrolovat.

Zatímní správce děkuje těm správcům sbírek, kteří téměř mravenčí pílí shromažďují pro ně pomůcky i zařízení, odkud jen to jest možné. Tak podařilo se položiti slušný základ sbírkám biologickým a výtvarné výchovy, které po okupaci neměly ani jediného čísla.

Totéž platí o tělocvičně. Nyní jest třeba založiti inventáře. Zat. správce žádá profesory třídní, aby vzbudili ve svých třídách co největší zájem o sběr odpadku. Nechť zavládne závodění tam, kde panovala za okupace sabotáž!

Po opatření školy nábytkem nastává další etapa výstavby ústavu a sice její výzdoba, ku které zat. správce nyní systematicky přikročil hlavně v hodinách výtvarné výchovy, žádá však profesory třídní, aby byli mu ve svých třídách nápomocni hlavně výzvami k udržování čistoty a estetického vzhledu tříd.

Zat. správce vyzývá nakonec profesory, aby pro krátkost druhého období rozdělili si látku učebnou co nejhospodárněji a dávali písemné práce včas, aby jejich rozvrh přesně dodrželi.

 

V Šumperku dne 3. prosince 1945.

Zatímní správce: František Šmilauer