1961 – Střední všeobecně vzdělávací škola (tříletá SVVŠ)

Několikaleté zkušenosti s JSŠ prokázaly, že tento typ školy nemůže, vzhledem ke ztrátě dvou studijních let, spolehlivě připravovat žáky pro studium na vysokých školách. Proto se po nezdařeném experimentování přistoupilo k další reformě. Ta se zavádí v roce 1960 a změna spočívá v prodloužení povinné školní docházky; vzniká základní devítiletá škola a na ni navazuje tříletá střední všeobecně vzdělávací škola, tzv. dvanáctiletka. Název gymnázium byl v té době stále ještě buržoazním přežitkem, přesto se úroveň školy pomalu zvyšuje. Po odloučení ZDŠ se škola dostává pod KNV Olomouc, později KNV v Ostravě. V důsledku posilování tzv. vedoucí úlohy dělnické třídy zůstal zachován i na SVVŠ předmět polytechnická výchova, což se později ukázalo jako naprosto nefunkční. Velké množství hodin věnované tomuto předmětu působilo komplikace při přípravě na vysokoškolské studium. V roce 1962 byly poprvé na dvanáctiletce konány zkoušky dělnické kvalifikace, které byly dobrovolnéa složilo je 52 studentů dvou maturitních tříd.

Počátkem 60. let postupně dochází k obměně profesorského sboru. Odchází dr. Svatopluk Cenek, zástupce ředitele Vojtěch Pliska, dr. Karel Šlechta, prof. Zbyněk Kubíček a přicházejí profesoři mladší generace.

V roce 1961 získává odborová organizace školy pod svou správu chatu Návrší ve Stříbrnicích u Starého Města. Na opravách a modernizaci chaty se dlouhá léta podíleli jak studenti, tak převážná část profesorského sboru pod odborným vedením prof. Oldřicha Tacla. Chata byla po vybudování lyžařského vleku v polovině 60. let ideálním místem pro školní lyžařské kurzy, stala se rovněž vyhledávanou základnou studentských lesních brigád.

V říjnu 1962 zemřel ve věku 55 let prof. Vincenc Ščudla. Na jeho památku byl v následujícím roce uspořádán pro studenty středních škol Memoriál V. Ščudly v lehké atletice. Memoriál je pořádán každoročně a jeho tradice trvá dodnes.

V průběhu 60. let se zvolna mění atmosféra školy. Jsou zrušeny žákovské knížky, sběr léčivých bylin a druhotných surovin se stává dobrovolný. Postupně se snižuje hodinová dotace předmětu základy výroby, až je posléze tento předmět zrušen. Tak mohly být posíleny hodiny cizích jazyků, českého jazyka, matematiky, biologie a zeměpisu.

K významné kulturní události této doby patří vydávání školního časopisu s názvem Host do školy. Studentům při jeho vydávání pomáhal prof. Ctirad Medlík, který na školu nastoupil do funkce zástupce ředitele. U zrodu časopisu stáli členové literárního kroužku, zejména studenti Bohumil Krestýn, Milan Uhl a Dušan Kratochvíl. Časopis vtipně reagoval na dění školy, obsahoval původní komentáře, povídky, básně. Host do školy se s malými přestávkami na škole udržel do listopadu 1989. Studentský časopis také společně s výtvarným kroužkem prof. Vítězslava Pokorného uspořádal výstavu mladé malířky – studentky Anežky Jílkové.

V lednu 1965 je poprvé od postavení budovy přikročeno k její renovaci. Stavební práce probíhaly za plného provozu a za brigádnické účasti studentů a profesorů. Úpravy se týkaly přestavby několika tříd, vzniká více kabinetů, je vytvořena tzv. malá tělocvična.

Druhá polovina 60. let je již poznamenána ovzduším, kdy v celé společnosti dochází ke kritice dosavadního politického systému, objevují se první pokusy svobodnějšího projevu. Na škole vzniká polemický klub ČSM, který pořádal besedy reagující na nové politické a ekonomické otázky.

Škola navazuje kontakty se střední školou Lužických Srbů v Malém Wielkově u Budyšína. Naši studenti několikrát podnikli vícedenní zájezd do tehdejší NDR, naopak Lužičtí Srbové častěji využívali možnost lyžování o pololetních prázdninách na chatě Návrší. V roce 1967 se podařilo navázat přátelské vztahy s prázdninovým táborem De Kollebloem v Heusden v Belgiii. Slibné vztahy, v červenci 1968 a 1969 v táboře pobývala skupina dvaceti studentů pod dozorem prof. Zdeňky Berčukové, přerušily srpnové události.

Po vstupu okupačních vojsk do Československa dochází ve škole k projevům vlastenectví, které se však omezily na vypracování rezoluce ke stávající situaci (po roce je odvolána), ve které profesoři vyjádřili své stanovisko k probíhajícím událostem. Bylo také sepsáno provolání ke studentům ústavu, jež bylo rozšířeno prostřednictvím městského rozhlasu a Našeho slova. Protestní akce nenabyly širších rozměrů, tudíž i odvetná opatření vyšších stranických orgánů KSČ byla víceméně symbolická.