Měsíc československo-sovětského přátelství na Jedenáctileté střední škole v Šumperku (1955)

Měsíc čs. – sovětského přátelství byl jedinečnou příležitosti vyjádřit dík Sovětskému svazu, věrnému spojenci, za vše, čím podpořil zápas českého a slovenského lidu o národní svobodu, za vše, čím dodnes přispívá ke kulturnímu a hospodářskému rozvoji našeho státu. Bylo třeba, aby náš lid opravdu co nejdůstojněji oslavil nerozborný svazek s národy širého sovětského svazu, protože toto přátelství zpečetila krev, prolitá na bojištích druhé světové války.

Toho si byli vědomi žáci i učitelé jedenáctileté střední školy v Šumperku a připravili se na Měsíc čs. sov. přátelství se vší odpovědností. Každý den na škole v době od 7. listopadu do 12. prosince byl naplněn něčím, co by připomínalo naše přátelství s velkým bratrem na východě. Byly hledány nejrůznější formy agitační práce, aby žákům i učitelům byl co nejvíce přiblížen sovětský člověk – budovatel, jeho technický a kulturní obzor.

V nejnižších třídách jedenáctiletky se žáci seznamovali s pohádkami ruských i sovětských autorů, čtvrté a páté třídy prožívaly na stránkách knihy dobrodružství Timura a jeho slavné party, v šestých a sedmých třídách se četly již sovětské povídky. Za spolupráce učitelů – češtinářů a PO byly se zdarem provedeny besedy o přečtených knihách.

Výročí Velké říjnové revoluce oslavila škola lampionovým průvodem, dále zvláštní relací ve školním rozhlase a účastí na manifestaci u Stalinova pomníku v Šumperku. 13. listopadu se jedenáctiletá střední škola zúčastnila štafetového běhu. I v PO a ČSM se obrazily tyto události. Ve vyšších třídách pořádali svazáci přednášky o významu Velké říjnové revoluce a padesát nových pionýrů složilo slib. Zvláště se zasloužil o zdar Měsíce přátelství zástupce ředitele školy s. Pasovský, který se podělil se žáky o dojmy ze zájezdu do SSSR na zvláštní svazácké besedě.

I návštěvou filmů se škola zařadila do celostátních akcí Měsíce přátelství. Žáci podle věkových stupňů zhlédli filmy „Střela letí do pohádky“, „Klukovská léta“, „Strážci lesů“, „Z mého života“. Učitelé pak navštívili zfilmovaný balet „Romeo a Julie“ nebo filmový přepis Kočetovova románu „Velká rodina“. Odborová organizace na škole zařadila na svou plenárku promítání populárně-vědeckého filmu „Život vítězí“.

I ruské a sovětské umění bylo v popředí zájmů na škole v Měsíci přátelství. S. Cabák instaloval na školní chodbě výstavky reprodukcí děl sovět. malířů současných i klasiků 19. století. Díla sovět. básníků a spisovatelů byla rovněž vystavena zásluhou s. 0l. Tacla, předsedy výboru oslav Měsíce přátelství. Tato výstavka sloužila i jako vhodný doplněk k vyučování ruské literatuře.

Aby jazyk našich ruských přátel byl ještě více na škole rozšířen, bylo ustaveno šest kroužků LKR (kroužek učitelů, externistů a kroužky přátel ruského jazyka pro studenty nejvyšších tříd).

Důkazem toho, že mezi žáky zájem o ruský jazyk není nikterak povrchní, je překvapující nábor sovět. tisku na škole. Bylo získáno přes 160 odběratelů na příští rok.

Měsíc čes. – sov. přátelství byl zakončen vzpomínkou na uzavření smlouvy ČSR a SSSR v roce 1943. Přinesl žákům i učitelům mnoho poznání o SSSR, prohloubil bratrský vztah k sovětským lidem a tím Měsíc československo-sovětského přátelství i na jedenáctileté střední škole v Šumperku splnil svůj úkol.

 

7. listopad – 12. prosinec 1955.

 

Zdroj: Kronika JSŠ 1954-1955